செயின்ட் தாமஸ்- தோமையர்- புனித தோமாவின் உண்மையான கல்லறை ஒர்டனா-இத்தாலி சர்ச்

இத்தாலியின் ஒர்டனாவில் பல நூற்றாண்டுகளாக ஏசுவின் சீடர் தாமஸ் உடலின் முழு எலும்புக்கூடு கொண்டு உள்ளது.
 

The Ortona skeleton, claimed to be of doubting Thomas.

http://en.wikigogo.org/en/52692/
http://abruzzo4holidays.co.uk/explore-abruzzo/chieti/ortona/
அந்த தோமாவின் எலும்புக்கூடு கொண்ட இத்தாலி சர்ச்

Basilica of St. Thomas the Apostle

Basilica of St. Thomas the Apostle. Cathedral. rating: 2.69. coordinates: (42.357258°, 14.404310°)
basilica San Tommaso Apostolo =). basilica San Tommaso =). Ortona (ch) Piazza San Tommaso. Creuza De Ma. VICO BONELLI.

தோமா நடபடிகள் என்னும் பைபிளின் தொகுப்பில் இல்லாத நூலின்படி, தோமா ஏசுவின் இரட்டையர், ஜோசப் மேரி தம்பதியின் இரட்டை குழந்தை. இவர் மச்டாய் என்னும் மன்னர் ஆண்ட பாலைவன நாட்டில் சூன்யம் செய்ததற்காக விசாரணைக்குப்பின் மன்னர் வீரர்களால் கொல்லப்பட்டார். சில ஆண்டுகள் கழித்து  மன்னர் மச்டாய் கல்லறையைத் தோண்டிப்பாற்க்க, உடல் எடுக்கப்பட்டு எடிஸ்ஸவிற்கும் பின் மேற்கிற்கும் (இத்தாலி) எடுத்துச் சென்றதாகக் கதை.
http://en.wikigogo.org/en/52692/
http://abruzzo4holidays.co.uk/explore-abruzzo/chieti/ortona/
அந்த தோமாவின் எலும்புக்கூடு கொண்ட இத்தாலி சர்ச்

<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/4251031.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="basilica San Tommaso Apostolo =) by Francesca74“>basilica San Tommaso Apostolo =)
basilica San Tommaso Apostolo =)
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/23743504.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="basilica San Tommaso =) by Francesca74“>basilica San Tommaso =)
basilica San Tommaso =)
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56303136.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona (ch) Piazza San Tommaso by fabioarte“>Ortona (ch) Piazza San Tommaso
Ortona (ch) Piazza San Tommaso
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/37228184.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Creuza De Ma by ferntana“>Creuza De Ma
Creuza De Ma
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/30932630.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="VICO BONELLI by dany3oy“>VICO BONELLI
VICO BONELLI
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/44808398.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="The crypt of St. Thomas in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy by Thom Goddard“>The crypt of St. Thomas in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy
The crypt of St. Thomas in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/44808239.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="The Last Supper in stone in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy by Thom Goddard“>The Last Supper in stone in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy
The Last Supper in stone in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/44808320.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="The Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy by Thom Goddard“>The Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy
The Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/44808565.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="The ornate dome in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy by Thom Goddard“>The ornate dome in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy
The ornate dome in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/44808356.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="The inscription on the coffin of St. Thomas in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy by Thom Goddard“>The inscription on the coffin of St. Thomas in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy
The inscription on the coffin of St. Thomas in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/44808503.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="The coffin of St. Thomas in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy by Thom Goddard“>The coffin of St. Thomas in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy
The coffin of St. Thomas in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/44808448.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="The coffin of St. Thomas in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy by Thom Goddard“>The coffin of St. Thomas in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy
The coffin of St. Thomas in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/17682515.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="pietra sepolcrale san tommaso apostolo by uccellimaurogottardo“>pietra sepolcrale san tommaso apostolo
pietra sepolcrale san tommaso apostolo
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/44808610.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="The sign to the Tomb of St. Thomas in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy by Thom Goddard“>The sign to the Tomb of St. Thomas in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy
The sign to the Tomb of St. Thomas in the Church of San Tommaso Apostolo, Ortona, Italy
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/49902455.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona – Sagra Antichi sapori – Rievocazione storica by Valerio Stanga“>Ortona - Sagra Antichi sapori - Rievocazione storica
Ortona – Sagra Antichi sapori – Rievocazione storica
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/49903029.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona – Sagra Antichi Sapori – Rievocazione storica by Valerio Stanga“>Ortona - Sagra Antichi Sapori - Rievocazione storica
Ortona – Sagra Antichi Sapori – Rievocazione storica
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/37431402.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Parrocchia San Tommaso – Ortona by Michele Tognola“>Parrocchia San Tommaso - Ortona
Parrocchia San Tommaso – Ortona
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/49901450.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona – Cattedrale di San Tommaso Apostolo by Valerio Stanga“>Ortona - Cattedrale di San Tommaso Apostolo
Ortona – Cattedrale di San Tommaso Apostolo
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/49902473.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona – Sagra Antichi sapori – Rievocazione storica battaglia by Valerio Stanga“>Ortona - Sagra Antichi sapori - Rievocazione storica battaglia
Ortona – Sagra Antichi sapori – Rievocazione storica battaglia
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/49902513.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona – Sagra Antichi sapori – Rievocazione storica battaglia by Valerio Stanga“>Ortona - Sagra Antichi sapori - Rievocazione storica battaglia
Ortona – Sagra Antichi sapori – Rievocazione storica battaglia
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/49902493.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona – Sagra Antichi sapori – Rievocazione storica battaglia by Valerio Stanga“>Ortona - Sagra Antichi sapori - Rievocazione storica battaglia
Ortona – Sagra Antichi sapori – Rievocazione storica battaglia
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/49902543.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona – Sagra Antichi sapori – Rievocazione storica by Valerio Stanga“>Ortona - Sagra Antichi sapori - Rievocazione storica
Ortona – Sagra Antichi sapori – Rievocazione storica
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/49902385.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona – sagra antichi sapori by Valerio Stanga“>Ortona - sagra antichi sapori
Ortona – sagra antichi sapori
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/2037602.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona by duca1degli1abruzzi“>Ortona
Ortona
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/49903039.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona – Sagra Antichi Sapori – Rievocazione storica by Valerio Stanga“>Ortona - Sagra Antichi Sapori - Rievocazione storica
Ortona – Sagra Antichi Sapori – Rievocazione storica
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/37420510.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="…in vicolo Bonelli by Susysan“>...in vicolo Bonelli
…in vicolo Bonelli
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/20338904.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="il cupolone della Cattedrale di S.Tommaso by nibe46“>il cupolone della Cattedrale di S.Tommaso
il cupolone della Cattedrale di S.Tommaso
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/49902397.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona – Scheda Cattedrale di San Tommaso by Valerio Stanga“>Ortona - Scheda Cattedrale di San Tommaso
Ortona – Scheda Cattedrale di San Tommaso
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/33615838.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Madonna acefala by Susysan“>Madonna acefala
Madonna acefala
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/49902442.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona – Sagra Antichi sapori – Rievocazione storica by Valerio Stanga“>Ortona - Sagra Antichi sapori - Rievocazione storica
Ortona – Sagra Antichi sapori – Rievocazione storica
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/17072043.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Chiesa di San Tommaso by orsoyogy“>Chiesa di San Tommaso
Chiesa di San Tommaso
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/49903048.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona – Sagra Antichi Sapori – Il Focolare by Valerio Stanga“>Ortona - Sagra Antichi Sapori - Il Focolare
Ortona – Sagra Antichi Sapori – Il Focolare
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/16711078.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Vicolo Bonelli by Susysan“>Vicolo Bonelli
Vicolo Bonelli
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/33616991.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="….Mimosa e san Tommaso by Susysan“>....Mimosa e san Tommaso
….Mimosa e san Tommaso
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/9180034.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona:Terravecchia,vicolo Morosini by Susysan“>Ortona:Terravecchia,vicolo Morosini
Ortona:Terravecchia,vicolo Morosini
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/49902409.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona – Sagra Antichi sapori – Rievocazione storica by Valerio Stanga“>Ortona - Sagra Antichi sapori - Rievocazione storica
Ortona – Sagra Antichi sapori – Rievocazione storica
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/49902421.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona – Sagra Antichi sapori – Rievocazione storica by Valerio Stanga“>Ortona - Sagra Antichi sapori - Rievocazione storica
Ortona – Sagra Antichi sapori – Rievocazione storica
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/11282544.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona (CH) by superjohn“>Ortona (CH)
Ortona (CH)
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/11073538.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona (CH) by superjohn“>Ortona (CH)
Ortona (CH)
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/11282548.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona (CH) by superjohn“>Ortona (CH)
Ortona (CH)
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/14258142.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="ortona by 86Filips86“>ortona
ortona
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/30676741.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Castello di Ortona by mauro74ch“>Castello di Ortona
Castello di Ortona
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/25619539.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title=" by calin2“>
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/11282556.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona (CH) by superjohn“>Ortona (CH)
Ortona (CH)
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/11282553.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona (CH) by superjohn“>Ortona (CH)
Ortona (CH)
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/37431771.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona by Michele Tognola“>Ortona
Ortona
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/37431794.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Ortona by Michele Tognola“>Ortona
Ortona
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/22778742.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="Fontana,piazzetta dell'Allegria by Susysan“>Fontana,piazzetta dell'Allegria
Fontana,piazzetta dell’Allegria
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/45110315.jpg&quot; rel="group" style="color: #3873b0;" title="ortona chiesa di San Tommaso by stefycat55“>ortona chiesa di San Tommaso
ortona chiesa di San Tommaso
<a class="gallery" href="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/45110349.jpg&quot; rel="group" style="color: #ea3030;" title="ortona statua IP by stefycat55“>ortona statua IP
ortona statua I
ஆனால் தோமாவிற்கு மேலும் பலப்பல கல்லறைகள் 

The finger of claimed to be of Thomas is kept in Church in Rome.
The Greek Orthodox church claim this is the skull of Apostles Thomas held at Pathmos.
The right hand of claimed to be Thomas is kept in Thrissur in Kerala since 1953.
Advertisements

One Response to செயின்ட் தாமஸ்- தோமையர்- புனித தோமாவின் உண்மையான கல்லறை ஒர்டனா-இத்தாலி சர்ச்

 1. http://recentvoice.wikidot.com/article:st-thomas
  St. Thomas Tombs

  There are six tombs for St. Thomas worldwide: one in Brazil, a second in Germany, a third in Japan, a fourth in Malacca, a fifth in Tibet, and a sixth in China. These were created as part of converting the natives to Christian fold based on the principles of incultration. In all these places myths of St. Thomas's arrival is prevalant.

  Bardesanes’s Acts of Thomas has St. Thomas buried in a royal tomb on a mountain in King Mazdai’s desert country (Marwar?) and the Ethiopian version of the same Acts has the tomb located in Qantaria, which some say is ancient Gandhara in Afghanistan. The Alexandrian doctors say the tomb is in Parthia that is Persia, but Antipope Hippolytus of Portus says it is in Calamina, a city much discussed and never found, and which, today, remains as elusive a place as the Elioforum of the Passio Thomae. Still others say the tomb is in Betumah, which the Syrians identify with Mylapore but the Arabs say is east of Cape Comorin and Colonel Gerini, in Researches on Ptolemy’s Geography of Eastern Asia, says is east of Singapore.

  Jesuit Fr. Francis X. Clooney, in his essay on missionaries, writes:-
  since among the twelve apostles St. Thomas was known for his mission to the “most abject people in the world, blacks and Indians,” it was only reasonable to conclude that St. Thomas had preached throughout the Americas: “He began in Brazil – either reaching it by natural means on Roman ships, which some maintain were in communication with America from the coast of Africa, or else, as may be thought closer to the truth, being transported there by God miraculously. He passed to Paraguay, and from there to the Peruvians.”

  Ruiz de Montoya reported that St. Thomas even predicted the arrival of later missionaries, including the Jesuits themselves: “[Thomas] had prophesied in the eastern Indies that his preaching of the gospel would be revived, saying: “When the sea reaches this rock, by divine ordinance white men will come from far-off lands to preach the doctrine that I am now teaching you and to revive the memory of it.” Similarly, the saint prophesied in nearly identical words the coming of the Society’s members into the regions of Paraguay about which I speak: “You will forget what I preach to you, but when priests who are my successors come carrying crosses as I do, then you will hear once more the same doctrine that I am teaching you.”

  The Church Fathers Clement of Alexandra, Origen and Eusebius confirm explicitly that St Thomas settled in “Parthia”, a part of the Iranian world.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: