உலகம் அழியுமாம்- ஏசு சொன்னாராம் World Ends on October 21 -2011

Judgement day 2011: ‘Sorry, I miscalculated, world will definitely end in October’
Source: Dailybhaskar.com

After proclaiming that the world will end on May 21, 2011, Harold Camping now claims he miscalculated the ‘Rapture’ date and that the world will now end on October 21, 2011.

According to the Guardian, Camping said that his apocalypse prediction was off by five months. He has now told his followers that the Rapture will happen on October 21.

He has earlier predicted that the Rapture would happen at 6 pm on May 21 this year; however, no such event occurred. He has said that 600 million Christians would rise to heaven as the planet gets engulfed in a massive fireball.

On his show on his network Family Radio, he said that the end of the world was imminent and that it will happen on October 21, for real.

“I can tell you when 21 May came and went it was a very difficult time for me – a very difficult time. I was truly wondering what is going on. In my mind, I went back through all the promises God had made. What in the world was happening. I really was praying and praying: ‘Lord, what happened?’,” the Guardian quotes him as saying.

He said that May 21, 2011 Rapture was “an invisible judgment day“ that he believes is a spiritual, rather than physical event.

Many of his followers had prepared for the end by donating their life savings, taking long trips to join their families and spending a fortune on advertising the end on billboards and RV trucks.

Camping had once before predicted the end of the word. In 1994, Camping had wrongly predicted the end of the world. He had then dismissed his mistake as a mathematical miscalculation.

(Read: ‘False prophet’ wrongly predicts end of the world twice)

He claimed his May 21 prediction was based on calculations from Bible verses.

Judgement day 2011: ‘Sorry, I miscalculated, world will definitely end in October’
Source: Dailybhaskar.com   |   Last Updated 17:28(24/05/11)

After proclaiming that the world will end on May 21, 2011, Harold Camping now claims he miscalculated the ‘Rapture’ date and that the world will now end on October 21, 2011.

According to the Guardian, Camping said that his apocalypse prediction was off by five months. He has now told his followers that the Rapture will happen on October 21.

He has earlier predicted that the Rapture would happen at 6 pm on May 21 this year; however, no such event occurred. He has said that 600 million Christians would rise to heaven as the planet gets engulfed in a massive fireball.

On his show on his network Family Radio, he said that the end of the world was imminent and that it will happen on October 21, for real.

“I can tell you when 21 May came and went it was a very difficult time for me – a very difficult time. I was truly wondering what is going on. In my mind, I went back through all the promises God had made. What in the world was happening. I really was praying and praying: ‘Lord, what happened?’,” the Guardian quotes him as saying.

He said that May 21, 2011 Rapture was “an invisible judgment day“ that he believes is a spiritual, rather than physical event.

Many of his followers had prepared for the end by donating their life savings, taking long trips to join their families and spending a fortune on advertising the end on billboards and RV trucks.

Camping had once before predicted the end of the word. In 1994, Camping had wrongly predicted the end of the world. He had then dismissed his mistake as a mathematical miscalculation.

(Read: ‘False prophet’ wrongly predicts end of the world twice)

He claimed his May 21 prediction was based on calculations from Bible verses.

Image: Retouched image of 2012 movie poster

Judgment Day Now Rescheduled for October 21, Says Harold Camping

Don’t you just hate when you predict the end of the world and get the dates mixed up?

That’s what happened to poor Harold Camping, the 89-year-old leader of the Christian fundamentalist network Family Radio Worldwide, when he predicted the world would end on May 21st, a date that has now come and gone.

The radio host made his first appearance Monday night after the apocalypse failed to come to fruition, and stated, “The first question is ‘Camping, what about you? Are you ready to shoot yourself or go on a booze trip or whatever?’”

Apparently not, because Camping made an oopsie! It seems that the rapture Camping spent millions promoting, and the earthquake he predicted would take place, actually did happen— just not in a physical way.

After praying all night on Saturday, the answer came to him. You see, Camping had been “looking at the Bible too earthly… when the Bible is a very spiritual book.” He then stated, “We were convinced that on May 21, God would return in a very physical way by bringing in an earthquake and ushering the final five months of judgement. When we look at it spiritually, we find that he did come.”

Oh, wait, he did come? Just not in a way that any of us can see, hear, or feel? Gee, why didn’t we think of that!

“We have not made a mistake insofar as the timeline,” Camping said. “We’re not going to pass out any more tracts. We’re not going to put up any more billboards— in fact they’re coming down right now… The world has been warned. The world is under judgment… We’re just learning we have to look at all of this more spiritual [sic]. But it won’t be spiritual on October 21.”

Ah, I see, God is spiritually judging us for the next five months. And then on October 21st he’ll come out of hiding and smite us all!

Via Gawker

October 21 will be the End of the World

It was all a dream, I used to read Word of Christ Magazine.  Judgement Day predictions come and go without incident all the time, and many are less than surprised that the May 21 2011 Rapture prediction was another “miscalculation.”  Family Radio in Oakland duped us all into believing that our Savior would once again return to Earth, this time for the Apocalypse.  I had my doubts, but went for it full force in a show of faith – right?  That’s the basis of religion – faith.

The days leading up to “May 21 Judgement Day” were exciting, nerve-wracking, and a bit blissful at times.  The word of Harold Camping’s predictions spread like wildfire, while the doubters came out in large numbers to denounce the May 21 Judgement Day prophecy.  Atheists and many Christians stood together for once, in a show that they did not think that Jesus would return on May 21 2011.  It was somewhat like a dream during the 72 hours before the official Judgement Day time, but once again, I’m awake.

Harold Camping predicts that

October 21 2011 will be the End of the World

Harold Camping may be 0 for 2 on his prediction success, but the third time is always a charm.  October 21 2011 will be the End of the World according to Harold Camping, as he mistakenly thought May 21st would be the Rapture.  Instead of the original prediction that there would be 5 months of torment, and destruction, we’re now learning that the End of the World and Rapture will call come at once.  That’s right, the world will be destroyed on October 21 2011 according to the teachings of Harold Camping.  Judgement Day will be October 21st, you once again have enough time to be saved.

Advertisements

5 Responses to உலகம் அழியுமாம்- ஏசு சொன்னாராம் World Ends on October 21 -2011

  1. I have no doubt whatsoever that when the Rapture fails to materialize the group surrounding Camping will find some way . May 21 is the day that Christ came and put the world under judgment…So he claimed his date was off and it was in effect a test of faith.

  2. business says:

    He and his devoted followers have been warning for months that on May 21 a select 2 to 3 of the worlds population would be taken to heaven. He told listeners on his Family Radio broadcast Monday that God is loving and merciful and had decided not to punish the humanity with five months of destruction..But he maintains that the end of the world is still coming..Weve always said October 21 was the day Camping said during his show.

  3. Harold Camping the man behind the false Rapture date said that he was shocked to find himself still on earth Sunday morning..Camping who is the voice of Family Radio International said that he would go back to work today to talk about the Rapture that didnt happen..Tom Evans a board member of Family Radio International said that he wants the board and Camping to meet this week to discuss what to say next. Evans said that he believes the public is owed an apology..Camping pinpointed the Rapture date to May 21 at 5 59 p.m. Camping and his followers put up billboards spreading the word and of course Camping used his radio show to convince people that the rapture is coming..Camping said .I am utterly absolutely absolutely convinced its going to happen.. Source .

  4. May 21 2011 Harold Camping first predicted end of world for 1994.Harold Camping of Family Radio is predicting the end of the world for May 21 2011 but this reporter has learned that Camping first predicted that doomsday would be on September 6 1994 and the proof of that prediction is on YouTube. to view a previous story that includes YouTube video of Camping being confronted with a caller who accuses him of using the prediction to raise money. The caller asks if Camping will return the money on May 22 2011 if his prediction doesnt come true. . According to the Camping 89 is basing his doomsday prediction on a mathematical system to interpret prophecies hidden within the bible. …..Camping is from Oakland California where he runs and host which reaches listeners all around the world. .Camping chuckled when the Chronicle asked him about Armageddon coming in 2012 as allegedly predicted by the Mayans and dramatized in the movie 2012..Camping says that the righteous have nothing to fear and will be taken to heaven on the last day.

  5. hemp says:

    Harold Egbert Camping born July 19 1921 is a Christian radio broadcaster and president of Family Radio a California-based religious broadcasting network that spans more than 150 outlets in the United States as well as a website.Campings trademarks include his deep sonorous voice coupled with a slow cadence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: