சர்ச் பாதிரியார்கள் கற்பழிப்பு வாடிகன் போப்பரசர் அறிக்கை

10_02_2011_014_050-phone-confession.jpg?w=536&h=440

08_02_2011_006_005-lutheran-warden-rapes.jpg?w=369&h=38201_05_2011_006_007-ilegal-adoption.jpg?w=353&h=728

17_02_2011_015_007-palayankottai.jpg

03_03_2011_010_003-kanyasthiri.jpg

16_04_2011_013_016-kovai-dead-child-alive-police-complaint.jpg?w=640&h=224

03_05_2011_006_029-kids-resued-from-charities.jpg?w=351&h=84713_05_2011_013_028-child-10-lakhs.jpg?w=640&h=230

16_05_2011_007_005-church-no-land-rights.jpg?w=640&h=269

22_02_2011_016_028-paathiriyaar-sex-tarcher1.jpg?w=640&h=213

05_02_2011_005_007-kanyasthri.jpg?w=640&h=256

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: