ரூ10,000 1கோடியாகும் (100 மடங்கு)-பால் தினகரன்

http://www.jesuscalls.org/sponsor/

பால்தினகரனின் லேட்டஸ்ட் திருட்டு…

10,000 ரூபாய் கொடுத்தால் அது

1கோடியாகுமாம் (100 மடங்கு)

அநேகம் பக்தகேடிகள் கொடுக்கவும் செய்யும்.

பால்தினகரனின் லேட்டஸ்ட் திருட்டு…

You can co-sponsor a TV programme through your thank offering of Rs.10,000/- on your special day or you can also donate the amount in four installments

Your thank offering will help us to wipe away tears of millions and bring you hundred times reward with joy.

You / Your family can Co-sponsor a programme
 • You / Your family’s photograph will be telecast in your special programme
 • Your names will be announced in the special programme and Dr. Paul Dhinakaran will specially pray for you and your family members on TV Special
 • Promise verse also will be given to you
 • The date of telecast will be informed well in advance to facilitate you to inform all your known circles to watch the special programme
 • You will be a blessing to millions who watch this programme through your thank offering.
 • You will receive abundant blessing from our Lord while you help us to reach the unreached.
 • You and your family will be covered under His mighty wings with the divine protection and abundant grace all through your life.
 • You will reap abundant blessings through the prayers of the mllions of people, who view your programme.
 • A DVD of the programme co-sponsored by you will be sent to your home after the telecast
 • You can cherish those golden moments in the later years by watching this DVD.
 • You can choose the date of telecasting the programme
 • Kindly book 30 to 45 days in advance to help us in the programme productions

Call now 044 -2345 6675 to Book Your Programme
For more information and queries (10 am to 5 pm – monday to saturday)

You can choose the date of sponsoring the programme
Kindly book 30 to 45 days in advance to help us in the programme productions

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: