சீமானின் அசிங்கமான வேலை

முன்பு செபாஸ்டியன் சீமானின் படத்தில் இப்படி ஒரு காட்சி!

-vedaprakash எழுதியது

அப்பொழுது திராவிட நம்பிக்கையாளர்கள், தமிழ் சமயிகள், செம்மொழி ஆத்திகர்கள்……………….எவருக்குமே சோஷம் வரவில்லை போலும்!

denigration of Hindu Gods

Thanks to Hindu Munnani the launch of this movie “Vanakkammaa” has been stopped. Police say that it is postponed.

The poster of this movie shows Hindu Gods attending to nature”s call in public place.

This movie is supposed to contain characters posed as Hindu Gods (Rama ” Hanuman) will be smoking and drinking alcohol.

Producer Anbu Thenarasan is atheist and close to DK. Director is Seemaan.

Hero Saravanan claims that there is no scene denegrating any God and this movie doesnt affect sentiments of any religion. He also says that a group is protesting against this movie to create problems to this Govt.(nallaatchi)

Questions:

1. Can our CM come forward to ban this movie just as he did for Da Vinci Code?

2. An atheist doesnt beleive in God. Does it mean that they have to denigrate God?

3. Can Rajnikanth voice for this issue?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: