70 வருடமாக உணவு- நீர் சாப்பிடாமல் வாழும் 82 வயது யோகி

82-year-old Indian healthy after 7 decades of fasting
by Neharika Sabharwal – May 8, 2010

Surviving without a morsel of food and water for more than 70 years sounds humanly impossible, but Prahlad Jani, an 82-year-old Indian, claims to have eaten not a single grain of rice or consumed a drop of water since the early years of World Water II.Surviving without a morsel of food and water for more than 70 years sounds humanly impossible, but Prahlad Jani, an 82-year-old Indian, claims to have eaten not a single grain of rice or consumed a drop of water since the early years of World Water II.

Despite living practically on thin air, Jani, popularly referred to as Mataji, has suffered no ill effects and is sharp in mind and perfectly healthy in body.

At a press conference at the Sterling Hospital in Ahmedabad, Jani said, “I am fit and strong today and even the doctors agree. They ran every test possible for 15 days and proved that I do not need food to keep me strong. I am strong and healthy, because it is the way God wants me to be.”

A series of medical tests conducted
Baffled by his ability to survive through such a long period without sustenance, medical experts conducted a battery of rigorous tests.

A team of 30 doctors, including specialists from Defence Institute of Physiology and Allied Sciences (DIPAS), closely monitored Jani for 15 days starting from April 22, 2010.

Surprisingly all the medical reports- cardiac, MRI of chest, abdomen and spine, EEG reports were normal.

Dr G Ilavazahagan, director of DIPAS stated, “Clinical, biochemical, radiological and other relevant examinations were done on Prahlad Jani and all reports were within the safe range throughout the study. He is healthy, his mind is sharp.

“What is truly astonishing, and something we have no explanation for, is that he has not passed stools or urine. To my knowledge, that is medically unprecedented.”

Doctors conducting the test stated, “During the tests we found that in Prahalad Jani’s bladder, the amount of liquid fluctuates even when he does not pass urine.

“We did blood tests for haematology, biochemistry, hormone profile and the reports were in the pre-determined safety range throughout the observation period as per the protocol.”

Investigated earlier in 2003
Scientists had earlier tried to get an insight into how Jani has endured decades of fasting in 2003. He had undergone medical investigations under the supervision of Dr Sudhir Shah, a consultant neurologist from Ahmedabad.

He was closely watched for 10 days in a special glass-walled room with the toilet sealed to verify that he felt no urge to urinate or defecate.

He was allowed a small amount of water for mouthwash which was then collected and measured to make sure that none had been swallowed.

Despite such a starvation of diet, his body exhibited no signs of damage and he was normal and perfectly healthy.

Scans revealed some urine accumulation in his bladder, but this seemed to be re-absorbed by the body because it was never passed.

A yogi’s explanation to the unexplained mystery
According to a mystic from Himalayas, yoga helps normal people survive without food or water.

Individuals who have renounced the world in search of spirituality adopt extreme practices of standing on one leg or refusing food and communication for years on end.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: