காமுக பாதிரி மறைத்துக் காப்பாற்றிய பிஷப்பை வாடிகன் பாராட்டியதாம்!

கார்டினல் டாரியோ காஸ்டிரில்லோன் ஹோயோஸ் (Cardinal Dario Castrillon Hoyos) என்ற ஒரு ஃபெருஞ்சு பாதிரி, பெர்ரி பைகான்  (Bishop Pierre Pican) என்ற ஒரு பலான பாதியையை போலீஸுக்குச் சிக்காமல், மறைத்துக் காப்பாற்றியதற்காக வாடிகனைச் சேர்ந்த அதிகாரி பாராட்டினாராம்.

Vatican praised bishop who shielded paedophile priest from police

By DPA, IANS;April 16th, 2010

http://calamities.gaeatimes.com/2010/04/16/vatican-praised-bishop-who-shielded-paedophile-priest-from-police-17031/

//
//

PARIS – A controversy was brewing in France Friday after publication of a letter in which a high Vatican official praised a French bishop for shielding a paedophile priest from police. Dated Sep 8, 2001, the letter was posted by the progressive Catholic online daily Golias. In it,  “for not having denounced a priest to the civil authorities”. At the time, Castrillon Hoyos was Prefect of the Congregation for the Clergy. The commission is responsible for overseeing matters regarding priests and deacons not belonging to religious orders. He was also a close collaborator of Cardinal Joseph Ratzinger, who is today Pope Benedict XVI. Castrillon Hoyos retired in July 2009.

“You acted well,” Castrillon Hoyos wrote, “and I am pleased to have a colleague in the episcopate who… preferred prison to denouncing his son and priest.”  Pican ultimately was handed a suspended sentence of three months in prison for protecting the priest, Rene Bissey, from arrest. Bissey was eventually sentenced to 18 years in prison for repeatedly raping one boy and sexually assaulting 10 others. The cardinal concluded by saying the Congregation for the Clergy would send copies of the letter to all bishop conferences of the Catholic Church, “to encourage the brothers of the episcopate in this very sensitive domain”.

Vatican spokesman Federico Lombardi indirectly admitted the authenticity of the letter by saying in a press statement that it confirmed “how fortunate it was to have centralised under the authority of the Congregation for the Doctrine of the Faith affairs of sexual abuse of minors committed by priests.” Special powers to deal with sex-abuse cases were conceded to this Congregation in January 2009.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: