Homos in VATICAN

போப்பரசரின் வாடிகனில் ஓரினப்பாலுறவு scandal

The Vatican

தலைமைப் பீடமான வாடிகனின் தலைமை பீடாதிபதி சாமியார் போப்பரசர்.
இவர் தனி நாடு மாதிரி வைத்துக்கொண்டு அட்டூழியம் செய்து வருகிறார்.

போப்பரசரரின் வாடிகனில் ஓரினப்பாலுறவு scandal வெளிவந்துள்ளது.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/7372082/Vatican-chorister-and-usher-in-gay-prostitution-scandal.html
Ghinedu Ehiem, a Nigerian, was dismissed by the Vatican from a prestigious choir after his name appeared in transcripts of police wiretaps.

In the wiretaps, Mr Eheim is allegedly heard negotiating over the procurement of male prostitutes.

After the PR disaster, what does the future hold for Pope Benedict?
Pope launches YouTube channelThe wiretaps were carried out in connection with a probe into corruption in contracts to build public works, including the planned venue in Sardinia of last year’s G8 summit.

Among four people arrested last month in the corruption probe was Angelo Balducci, an engineer who is a board member of Italy’s public works department and a construction consultant to the Vatican.

Balducci is also a member of an elite group called “Gentlemen of His Holiness” – ushers who are called to serve in the Vatican’s Apostolic Palace on major occasions such as when the pope receives heads of state or presides at big events.

Balducci was arrested on corruption charges and the allegations of prostitution emerged only later.

Excerpts of the wiretaps and police documents published in the Italian newspaper La Repubblica showed that Ehiem, 40, had been in regular contact with Balducci before Balducci’s arrest last month and the subject of their conversation was gay sex.

A police document prepared for magistrates and published in part by La Repubblica said Balducci was in contact with Ehiem and an Italian who were part of what the police called “an organised network … to abet male prostitution”.

It was not immediately possible to contact Ehiem’s lawyer.

A Vatican source said Balducci, who is still in jail, has been dismissed from the elite group of ushers and that his name would not appear in the next edition of the Vatican’s directory.

“He obviously can’t come back here after being accused of these things,” the source told Reuters.

The latest black eye for the Vatican comes on the heels of major paedophilia scandals involving the abuse of children by priests in Ireland, Germany and the United States.

Balducci’s lawyer, Franco Coppi, one of Italy’s highest profile lawyers, said he had no comment on the newest accusations against his client, saying: “We have much more serious things to be concerned with right now,” referring to the corruption charges.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/7372082/Vatican-chorister-and-usher-in-gay-prostitution-scandal.html

Advertisements

5 Responses to Homos in VATICAN

 1. VICARIO/VICARIOPUSDAY/DON MOISÉS/MOISÉS IBRAHIM says:

  COLEGIO RETAMAR: BUNKER OF OPUS DEI SECT THAT INFECTS LIKE INSECTS .
  CHURCH has been suffering SCANDANLS sin CHRIST has gone to HEAVEN. It seems to me that CHRIST has gone to be on the RIGHT of his FATHER and has taken CHRISTIAN IDEOLOGY and THEOLOGY with HIM. RUIN has been left on CATHOLIC CHURCH that could not find WAYS OUT of SCANDALS. The POLISH PASTOR who had no PEGIGREE , but he had a MEDIEVALIZED PAPAPCY, and his rancid NEURON have taken him to a MATRIMONY with OPUS DEI MODERN CRUSADERS who are identified with SPIRITUAL TERRORISM on different fields of the lovely STAGE of LIFE, where NATURE without BUSHES and HUMAN BODIES without DOGMAS are the ESSENCE, the CENTRES and the ROOTS of PEACE and CREATIVITY.
  CATHOLIC YIHADIST CHURCH has made from OPUS DEI the SENIORS of MODERN CRUSADES who hide in INVISIBLE CASSOCKS and TERRORIST MONKS who hide in BURKAS. The POWER of FORCE of OPUS DEI and CHURCH has overcome the force of LOVE, and that minkind looks for the TORCH of FREEDOM to get rid of the CHURCH and OPUS DEI OPRESION and SLAVERY. The INSANE PRIESTS at OPUS DEI have indoctrinated me that WOMEN use TROUSERS, JEANS and BIKES as INSTRUMENTS of GENOCIDES. Wherever you sit with a WOMAN, YOU should first think that she is the ROOTS of MEN´S SINS and YOU must keep the DOOR open if you meet WOMEN in a ROOM or in an OFFICE.
  OPRESSION and SLAVERY have given way out to LIBERALISM, FREEDOM, LIBERTY, EQUALTY, LOVE, JUSTICE and PEACE. NUDISTDS and HOMOSEXUALS have shown their HOSTILITIES AGAINST WARS, while FUHRER RATZINGER BIN BUSHITER has visited the PENTAGON to BLESS the PRESENCE OF CLONED CHRIST THERE and VALIDATE BUSHITLERISM CRIMES of WAR, ATROCITIES, GENOCIDES, and the CATHOLIC CULTURE OF TORTURES. RATZINGERISMS are HEARTLESS and SOULESS. I have experienced OPUS DEI as a SUPERNUMERARY MEMBER and as an EDUCATOR at COLEGIO RETAMAR in MADRID for THIRTY THREE YEARS that are translated in TWO TRINITIES that HONOUR and DIGNIFY the EX MARQUIS de PERALTA in his PROPER TOMB-
  MODERN SOCIETIES are in need of REALITIES, not MEDIEVALIZED MISTAKEN DOGMAS, PAPACY BONUS, and not REMOTE BODY CONTROLLERS. The VATICAN PLANET and PENTAGON VILLA TEVERE should apply medievalized dogmas on themselves, because they are the IMPERFECTIONS of CLONED DOCTRINES and the SEAT of WISDOM at ASSAULTS ON REASON and DOCUMENTED CORRUPTION. I have been kidnapped and an attempt of HOMOCIDE was PLANNED against me, by the NEPHEW of the SUPPOSED SAINT AND SPIRITUAL TERRORIST, whose name is SANTIAGO ESCRIVÁ de BALAGUER and he should be in PRISON, as a SPIRITUAL and HEALTH TERRORIST at ADESLAS.
  Wherever you on the planet you BI SHOPS for BISHOPS. YOU see PRIESED who looks forward to getting rid of CHURCH SLAVERY and OPRESSION and that is why they start sanctifying the CALL to HOMOSEXUALITY as CATHOLIC HOLINESS. I have to speak up and say that the HOMOSEXUALITY in CASA (OPUS DEI) existed since I joinde COLEGIO RETAMAR as a TEACHER in 1975. IF YOU GET OFFENDED, I WILL TELL YOU NAMES and CIRCUMSTANCES.

  VICARIO/VICARIOPUSDAT/VICARIOPUSDEI/DON MOISÉS/MOISÉS IBRAHIM: EX SUPERNUMERARIO del OPUS DEI y EX EDUCADOR del ilustre COLEGIO RETAMAR en MADRID DURANTE TREINTA y TRES AÑOS, que se traducen en DOS TRINIDADES que HONRAN y DIGNIFICAN al EX MARQUIS DE PERALTA en su PROPIA TUMBA. COLEGIO RETAMAR ES UN BUNKER DE LOS ASALTOS A LA RAZÓN, LOS ASALTOS A LAS ARCAS PUBLICAS, EL MANEJO DEL DINERO NEGRO, LAS FUNDACIONES ILEGALES, el TERRORISMO INFORMATICO, el ROBO DE IDENTIDADES, los SCAMS SANTOS, CLONADORES de las MARCAS ANTIVIRUS, TERRORISTAS ESPIRITUALES de SECUESTROS, NUESTRO ASIENTO de la SABIDURIA de PLANIFICAR HOMICIDIOS, como fué mi CASO.

 2. VICARIO/VICARIOPUSDAY/DON MOISÉS/MOISÉS IBRAHIM says:

  OPUS DEI: A SECT THAT INFECTS LIKE INSECTS IN A WAY OF THE 999 WAYS OF WAY.

  El OPUS DEI ES UNA SECTA QUE INFECTA COMO LOS INSECROS DE UN CAMINO DE LOS 999 CAMINOS CAMINO.
  COLEGIO RETAMAR: A BUNKER OF ASSAULTS ON REASON, PUBLIC TREASURY, HEALTH SECURITU, MADRID COMMUNITY AND PROPER EMPLOYES IN ORDER TO CLONE CHRIST DOCTRINE AND FOLLOW PROPER CATECHISM.
  COLEGIO RETAMAR: BUNKER DE LOS ASALTOS A LA RAZÓN, LAS ARCAS PÚBLICAS, lA SEGURIDAD SOCIAL, LA COMUNIDAD DE MADRID Y LOS PROPIOS EMPLEADOS, DEBIDO A CLONAR LA DOCTRINA DE CRISTO Y SEGUIR EL PROPIO CATECISMO.
  PLANET VATICAN: AN IMPERIAL LUSTFUL INCHORENT PENTAGON WHERE OPRESSION HAS GIVE WAY TO LIBERALISM, FREEDOM, EQUALTY, HOMOSEXUALITY, AND HUMAN RIGHTS.
  PLANETA VATICANO: PENTAGÓ LUJURIOSO INCOHERENTE IMPERIAL DOND LA OPRESIÖN DIÓ PASO AL LIBERALISMO, LA LIBERTAD, LA IGUALDAD, LA HOMOSEXUALIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS.
  PENTAGON PLANET: AN INCOHERENT POWERFUL IMPERIAL PLANET WHERE CLONED CHRIST HAS MADE PRESENCE ACCORDING TO BUSHITLER DEMAND TO PLAN MODERN CRUSADES, AND FUHRER RATZINGER MADE PRESENCE ON THE PENTAGON LATER TO VALIDATE ATROCTICITIES, GENOCIDES , CRUSADES AND HOLOCAUSTS.
  PLANETA PENTAGONO: PLANETA PODEROSO IMPERIAL INCOHERENTE DONDE CHRISTO CLONADO HA HECHO PRESENCIA DE ACUERDO CON LA DEMANDA DE BUSHITLER PARA PLANIFICAR LAS MODERNAS CRUZADAS, Y FUHRER RATZINGER HIZO PRESENCIA MAS TARDE EN EL PENTAGÓNO PARA VALIDAR Y BENDECIR LAS ATROCIDADES, GENOCIDIOS, CRUSADES Y HOLOCAUSTOS.
  COLEGIO RETAMAR: A HEADQUARTER OF SPIRITUAL TERRORISM SPONSORED BY CRUSADERS IN INVISIBLE CASSOCKS AND TERRORIST MONKS IN INVISIBLE BURKAS, TO DEAL WITH LORD CHRIST BLACK MONEY AND SEND LORD CHRIST COLOURFUL MONEY TO AUTHOR AUTHORITIES ON THE NUMBER OF IDENTITY CARDS OF OPUS MEMBERS.
  COLEGIO RETAMAR: CUARTEL DEL TERRORISMO ESPIRITUAL PATROCINADO POR CRUZADOS EN SOTANITAS INVISIBLES Y MONJES TERRORISTAS, PARA MANEJAR EL DIOS CRISTO DINERO NEGRO Y E ENVIAR EL DIOS CRISTO DINERO MULTICOLOR A LAS AUTORIDADES ROMANAS ALOS ´ÚMEROS DE LOS CARNETS DE IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA OBRA.
  PLANETA VATICANO: SEDE DE LAS DOGMAS EQUIVOCADAS MEDIEVALIZADAS, LOS BONUS PAPALES Y LOS REMOTOS CONTROLES REMOTOS. LA TECNOLOGIA HA HECHO DEL HOMBRE Y DE LA MUJER DIOS Y DIOS RESPECTIVAMENTE. IT HAS GIVEN NO PLACE FOR THE PAPACIES ON EARTH. THE PRELAURE OF OPUS DEI has been AN ARMED ROBBERY OF THE CENTURY. IT HAS BEEN GRANTED at ENIGMATIC AND ILLEGAL BASES by the POLISH PASTOR WITHOUT PEDIGREE BECAUSE OF “LA CHARLA FRATERNA” that is AN OPUS DEI TRADE MARK.
  PLANET PENTAGON: SEE OF MISTAKEN MEDIEVALIZED DOGMAS, PAPACY BONUS AND REMOTE BODY CONTROLLERS. TECHNOLOGY HAS MADE MAN AN WOMAN GOD AND GODDESS. NO HA OTORGADO LUGAR PARA PAPADOS EN TIERRA. LA PRELLATURE DEL OPUS DEI DEI HA SIDO UN ATRACTO A MANO ARMADA. HA SIDO CONCEDIDA bAJO FUNDAMENTOS ENIGÁTICOS E ILEGALES POR EL PASTOR POLACO CARENTE DE PEDIGREE, DEBIDO A QUE “LA CHARLA FRATERNA” ES UNA MARCA REGISTRADA DEL OPUS DEI.
  PLANET PENTAGON: CHRIST HAS NEVER COME BACK TO THE PENTAGON WITH OBAMA AND THAT HAS MADE OPUS DEI AND CHURCH SUFFER FROM THE SPIRITUAL DECADENCE AND YOU MAY FIND SOON BI SHOPS FOR BISHOPS AND THERE WILL BE A COMMON CALL TO HOLINESS WITHOUT DIFFERENCES IN SEX ADOPTION OR CHOICE. NUDISM AND HOMOSEXUALTY ARE WAYS TO CALL TO SANCTITY AND THEY BOTH HAVE SHOWN THEIR HOSTILITIES TO WARS WHEREVER, WHILE OPUSHITDEI AND RATINGER BIN BUSHITER HAVE SANCTIFIED WARS AND PRAYED THE MEMORARY FOR THE NEEDY BROTHER ON THE BATTLE FIELD WHO SANTIFIES WORK BASED ON ADOLESCENT RAPES, COLECTIVE ORAL SEX WITH ADOLESCENTS AND SODOMIZE KIDS, COMMIT TORTURES AND GENOCIDES.
  PLANETA PENTAÓNO; CRITO NUNCA HA VUELTO AL PENTAGÓ CON OBAMA Y TAL HECHO HA CONDUCIDO A LA DECADENCIA ESPIRITUAL DEL OPUS DEI Y LA IGLESIA Y TAL VEZ PUEDES HALLAR BI SHOPS PARA LOS BISHOPS Y HABRÁ UNA LLAMADA COMÚN A LA SANTIDAD SIN DIFERENCIAS EN LA ADOPCIÓN O ELECCIÓN DE SEXO. EL NUDISMO Y LA HOMOSEXUALIDAD SOM CAMINOS HACIA LA SANTIDAD Y AMBOS HAN MOSTRADO SUS HOSTILIDADES CONTRA LAS GUERRAS, MIENTRAS LOS OPUSHITDEI Y RATZINGER BIN BUSHITLER HAN SANTIFICADO LAS GUERRAS Y REZARON EL ACORDAOS PARA EL HERMANO MÁS NECESITADO EN LOS CAMPOS DE BATALLA , QUE SANTIFICA EL TRABAJO A BASE DE VIOLAR ADOLESENTES, PRACTICA SEXO ORAL COLECTIVO CON ADOLESCENTES, SODOMIZA CHAVALES , COMETE TRORTURAS Y GENOCIDIOS.
  VICARIO/VICARIOPUSDAY/DON MOISÉS/MOISÉS IBRAHIM: EX OPUS DEI SUPERNUMERARY and EX EDUCADOR at COLEGIO RETAMAR in MADRID FOR THIRTY THREE YEARS WHERE ASSAULTS ON REASON HAVE TAKEN PLACE. PRAY FOR THEM. PAX IN AETERNUM and PX IN TERRA.

 3. VICARIO/VICARIOPUSDAY/DON MOISÉS/MOISÉS IBRAHIM says:

  COLEGIO RETAMAR: AN IMPERIAL INCOHERENT BUNKER FOR SPIRITUAL TERRORISM AND ASSAULTS ON REASON, AS A TREASON ON CHRIST DOCTRINE AND HUMAN RIGHTS.

  It is a SHAME on OPUS DEI that the WAY of 999 WAYS drives you to the ASSAULTS on PUBLIC TREASURY, PUBLIC HEALTH SECURITY, PUBLIC SUBVENTIONS, MADRID COMMUNITY and PROPER EMPLYEES, devouring the POOR BREAD to make HOSTIAS or MILLS WHEELS for the ALTARS that are made of GOLD and DIAMOND. ECONOMY is BLEEDING as a result of the PAST that is united with the PRESENT.
  It has been clear, concrete and pecise the role that the CATHOLIC YIHADIST CHURCH played to glorify the WORK of GOD of was the MARQUIS of PERALTA and let CHRISTIAN forget the CHRIST CONGREGATIONS that were at the SERVICE of CHRISTIANY since CHRIST has gone with his FATHER in HEAVEN, such as JESUITS who have been converted into ENEMIES for OPUS DEI. I can afford to to ask SAVIOUR CHRIST to save CHRISTIANITY and othe BELIEFS from his MALDORES and CLONERS of BEATITUDES.
  It is not just and necessary to make his power on the POOR DISGRACE and that is WAY of 999 WAYS that drives you to the UNEMPLOYMENT because of the OPUS CATHOLIC TERRORISM or YIHADISM. WARS on ERROR have been a complete FAILURE fror OPUS DEI AMBITIOS and OBJECTIVES. I cannot imagine how INSPECTOR of the PUBLIC TREASURY have been unable to discover the ILLEGAL FOUNDATIONS of OPUS DEI and the BLACK or COLURFUL they MANAGE. I have no difference to provide the NECESSEARY OFFICIAL DOCUMENTS to disconer the backs of OPUS DEI and keep them on the FRESH AIR.
  HOLY WARS and SPIRITUAL TERRORISM are destined to make the POOR POOR and the RICH RICHER and that is a QUESTION of SURVIVAL of the THIRD WORLD NATIONS that are SUFFERING from the PERMITTED INJUSTICES. YOU have seen that the most sophistaced armament could not put off the TORCH of FREEDOM and JUSTICE. The POWER of the INCHOHERENT EMPIRE has been unable to overcome the POWER of LOVE, NATIONALISM and SIRVIVAL. WARS on ERROR have been TALE STORIES and WARS on ORGASM are COMING.
  It has been sad that OPUS DEI has worked to make CHRISTIANIT sounds SATANITY. BUSHITER has brought a CLONED CHRIST to the PENTAGON and had a CHAT with him and they both may have been drunk when they decided to make WAR on IRAK. FUHRER RATZINGER BIN BUSHITLER has visted the PENTAGON where CLONED CHRIST was PRESENT to VALIDATE and LEGALIZE the BUSHITERISM. CRUSADERS come from the same GENERS and they have never change or renew their RANCID NEURONS that produce BRAIN DIARRIA for them. CHURCH OPRESSIONS have given ways out to SEXUALITY without mistaken DOGMAS, NUDISM, HOMOSEXUALITY, BISEXUALITY and CURIA SEXUALITY. I think that BISHOPS will have BI SHOPS for their PROPER NECESSITIES.
  MANKIND has been with FULL FREEDOM, but YOU are unable to make the OPUS DEI see REASUN. FUNDAMENTALISM of OPUS DEI comprises SPIRITUAL TERRORISM and that take them to ENTER and KILL in case you discover their SECRETISM and their HOLY SUPREME MAFIA. I have been forced retire as an EDUCATOR at COLEGIO RETAMAR in MADRID at the age of SIXTY, as I have complied with CONSTITUTIONAL DUTIES and got MARRIED in the CIVIL PERMITTED WAY. I have been paid by the actual GENERAL DIRECTOR of COLEGIO RETAMAR, JOSé LUIS ALIER THIRTY SEVEN EUROS in BLACK LORD MONEY at leaving SCHOOL. I would have preffed to continue serving the future generations and being a carpet to let them step on much better than the BLACK MONEY which is used for SLAVES of IMMORALITY to burry the TRUTH and CORRUPTION. I am sure that all SLAVES of IMMORALITY will never live in the LANDS that they bought in HEAVEN from the POOR MONEY.
  I have been living in our BELOVED SPAIN and I have EDUCATED two GENERATION of the distinguisded and respectable ones who come from fascism, dictatorship, church slavery, greatnesses of SPAIN, arisocracy, nobility, highness and royalty, and that is a great imperative to serve my ESPAÑA and mi GENTE, because I OWE to ESPAÑA. Since I have been forced to retited, I have become hostile to the SPIRITUAL TERRORIST of OPUS DEI who hide in INVISIBLE BURKAS and at the same time they are TERRORIST MONKS in INVISIBLE CASSOCKS. The OPUS DEI have used their RANCID MEDIEVALISED NEURONS to apply YIHADIST CRUSADES and CHURCH HOLOCAUST against me on different fields of LIFE.
  I have sufferent from the incessant prosecution for seven years. The OPUS DEI who were my BROTHERS have been sanctifying the COMPUTING TERRORISM, the ASSAULTS on HUMAN RIGHTS, the INVASIONS on INTIMACY, the SCAMOS ROLE, the OPUS DEI MALWARE, the OPUS DEI MALEWARE, the ANTIVIRUS BRANDS SUPLANTATION, WEBS CLONATION, CULTIVATION OF OPUS DEI VIRUS, and CELEBRATION of GENOCIDES. THE TERRORIST MONKS of OPUS DEI had the SUPPORT of the SPANISH, the RACIAL and the TERRORIST POLICE who work for the OPUS DEI INTERESTS. EVERY TIME I RANG UP THE POLICE 091, I RECEIVED SERIOUS THREATS and then I STOPPED CALLING THE POLICE and DEPENDE ON MYSEF. They have also the SUPPORT of the FACIST, RACIST and TERRORIST JUDGES who have LIED in their PROPER OFFICE and DENIED to GIVE ME A HAND WHEN I WAS DYING at the STATE OFFICES, as well as, THE CUATRO CAMINOS POLICE STATION. YOU GO TO REPORT AN AN ATTEMPOT OF GENOCIDE CARRIED ON BY SPIRITUAL TERRORIST DOCTOR SANTIAGO ESCRIVÁ DE BALAGUER, EX STUDENT OF MINE AND A NEPHEW OF THE EX MARQUIS DE PERALTA AND THE STATE AUTHORITIES PAY NO ATTENTION TO CONTINUE INCITING TERRORISM, AS THEY HAVE BEEN BORN TERRORISTS AND TERRORISM MAKERS.
  I feel SANCTIFIED, HONOURED and DIGNIFIED that I have educated two generation at COLEGIO RETAMAR IN MADRID, during THIRTY THREE YEARS that are TRANSLATED into two TRINITIES that HONOUR and DIGNIFY the EX MARQUIS de PERALTA and the SUPPOSED SAINT in his PROPER TOMB. GOD IS LOVE and LOVE is for ALL. I have never felt FRIGHNED to REPORT the OPUS DEI CORRUPTION, I have denounced MONSEÑOR JAIME ECHEVARIO at la COMISARIA del BARRIO del PILAR as he REPRESENTS the ASSAULTS ON REASON OF HIS SONS. I have also reported at the POLICE STATION the BIN LADENIST TERRORISM of TELEFONICA DE ESPAÑA that his put all its COMMUNICATIONS at the SERVICE of the OPUS DEI HOLY SUPREME MAFIA. SERVIAM is serving CORRUPTION. PAX in AETERN by buying LANDS in HEAVE: PAX in TERRA is not KNOWN by OPUS DEI.

  VICARIO/VICARIOPUSDAY/VICARIOSEXDEI, VICARIOSUCKDEI, VICARIOSECT DEI/DON MOISÉS, MOISÉS IBRAHIM: EX OPUS DEI SUPERNUMERARY and EX EDUCATOR at COLEGIO RETAMAR in MADRID for THIRTY THREE YEARS.
  loveadoration@hotmail.com

 4. VICARIO/VICARIOPUSDAY/DON MOISÉS/MOISÉS IBRAHIM says:

  THE HOLY EARTHLY GENOCIDE TRINITY OF THE BLOODTHIRSTY ORGIES.

  THE HOLY EARTHLY DAMNED TRINITY OF OPUS DEI ASSAULTS ON REASON.

  THE HOLY EARTHLY VATICAN TRINITY OF FUHRER RATZINGER BIN BUSHITLER.

  THE HOLY EARTHLY TRINITY OF LUSTFUL VATICAN AND WORRIORS OF GOD.

  THE HOLY EARTHLY TRINITY OF COLEGIO RETAMAR FOR ASSAULTS ON REASON.

  THE HOLY EARTHLY TRINITY OF COLEGIO RETAMAR FOR ILLEGAL FOUNDATIONS.

  THE HOLY EARTHLY TRINITY OF COLEGIO RETAMAR FOR BLACK MONEY DEALS.

  THE HOLY EARTHLY TRINITY OF COLEGIO RETAMAR MODERN CATHOLIC CRUSADES
  .

  I have been destined to come out from a MOSLEM FAMILY and join OPUS DEI as a SUPERNUMERAR for DECADES to discover the HOLY SUPREME MAFIA that runs inside the CATHOLIC CHURCH that has nothing to be compared with CHRIST and his BEATITUDES. CHRIST DOCTRINE has been CLONED and he has been present on the BUSHITLER PENTAGON to plan ATROCITIES, CRUELTIES, DESTRUCTIONS and CLEANSINGS. The CULTURE of TORTURE has been resurrected again to devour the POOR BREAD to make HOSTS (WHEEL of MILLS) for the ALTARS that are made of GOLD and DIAMONDS.
  Time makes HISTORY and I have made HISTORY at OPUS DEI, CATHOLIC CHURCH and SPANISH HISTORY. I have entered the WIDE DIGNIFIED GATE and I have come out of the UNSEEN GATE, as a result to burry and hide the ASSAULTS on REASON carried on by the MUTUAL HOLY SUPREME MAFIA of OPUS DEI PENTAGON and VATICAN PLANET. I think that HUMAN VALUES I have inherited from my MOSLEM PARENTS have been so enough to continue with the “GREATNESS and GLORY of OPUS DEI”. I have decided to leave the DUST on my SHOES on the ROBBED ALTARS of OPUS DEI.
  I have said NO to OPUS DEI ASSAULTS on REASON, PUBLIC TREASURY THEFTS, PUBLIC HEALTH SECURITY ATTACKS, STATE SUBVENTIONS ROBBERIES, BLACK MONEY DEALS, ILLEGAL FOUNDATIONS, HOLOCAUSTS of TECHNOLIGICAL ERA, MODERN BLOODHED CRUSADES, CULTURE of TORTURES, COCKS CONTEMPLATERS, DEAD BODIES WALKERS, ADOLESCENT RAPERS and BI SHOPS MAKERS for BISHOPS. WORLDWIDE BELIEFS teach and preach not serving GOD and MONEY at the SAME TIME. BLACK and COLOURFUL MONEY is a COOMANDMENT or an IMPERATIVE in OPUS DEI and CATHOLIC CATECHISM.
  It has become clear, concrete and precise that CLONED CHRISTIANITY sounds SATANITY, OPUS DEI sounds CRUSADES. The POOR NATIONS have been facing the PERMITTED INJUSTICE, the INVISIBLE MEDIEVALIZED CRUSADES and TECHNOLOGICAL GENOCIDE INSTRUMENTS for DECADES and CENTURIES. CRUSADERS have stopped TIME before the THIRD WORLD NATIONS. It is MATHMATICAL that BIN LADEN KILLS, but CAPITALISM is INCREASING, as you are having more CAPITAL for less PEOPLE. It is hard to say that BIN LADEN is PROCREATING RICHNESS, but CRUSADERS are MAKING the POOR POORER. They SOWING POORNESS, SORROWFUL, GENOCIDES and RECESSIONS.
  It HONOURS and DIGNIFIES me that I am the only HUMAN BEING who feels IDENTIFIED with UNIVERSAL HUMAN LOVE, UNIVERSAL UNIQUE HUMAN RACE, WORLDWIDE HUMAN RIGHTS, and UNIVERSAL HUMAN JUSTICE and is able to SEAL the MOUTHS the OPUS DEI and the VATICAN PLANET with all the RUBBISH they STORE into their MUZZLES and the TRASH they hide under TONGUES and then I press on their noses to SWALLOW it and EXPLODE like CLUSTER BUMBS that they give to the POOR CHILDREN at CHRISTMAS and WARS.
  I have educated TWO GENERATIONS at COLEGIO RETAMAR in MADRID. It is said a COPORATIVE WORK of OPUS DEI, but has been seen and experienced as a LUCRATIVE WORK and a BUNKER for the ASSAULTS on REASON as a HUMAN TREASON. I had the PRIVILEDGE to teach, instruct and educate the ones who come from FASCISM, DICTATORSHIP, CHURCH SLAVERY, GREATNESSES of SPAIN, the DUKE and DUCHESS, the MARQUISES and MARCHIONESSES, ARISTOCRACY, NOBILITY, HIGHNESS and ROYALTY. LOVE, JUSTICE and PEACE have been my INDICATOR on the lovely STAGE of LIFE. RICHNESS has never been my AMBITION in LIFE and that is why I have RENOUNCED to the GREATNESSES and EARTHLY GODS.
  I have shared TIME and SPACE with BELOVED, HONOURED and DIGNIFIED SPANISH HISTORY MAKERS. I have really enjoyed and learned about their way of GOVERNING, GETTING into PROBLEMS, DEALING or DISPACHING with FRANCO (GOD BLESS HIS SOUL AND ALL OF THEM).I feel honoured to say that OUR BELOVED SPAIN has been SERVED and GIVEN all the best I had during my PROFESSIONAL LIFE. It has been a great honour for me having instructed two distinguisged generations for THIRTY THREE YEARS, such as, NAVARRO RUBIO, SÁNCHEZ BELLA, LOPEZ BRAVO, AREILZA, WALKER, KOLOWITIZ, ALVÁREZ de las ASTURIAS, ALVÁREZ de TOLEDO, BANÚS, URQUIJO, QUESADA, CANÓVAS del CASTILLO, AGAG, DEL CASTILLO, OREJA, CARLOS SAINZ and THOUSANDS who I still REMEMBER and APPRECIATE.
  I have come to the resolution that OPUS DEI has been born to become the DISGRACE for the CHRISTIANITY and CHRISTIAN CHURCHES. The CALL to HOLINESS is translated into the CALL to MODERN CRUSADES in INVISIBLE CASSOCKS to steal and rob the POOR BREAD and make them go back CENTRIES. That is the REAL BLOODY EARTHLY CLONED CHRIST DOCTRINE. It has been evidenced that CHRIST was a SOCIALIST and a LIBERAL. He has shared until the last PIECE of BREAD with the POOR. He has shared TIME and SPACE with FOLLOWERS, SINNERS and PROSTITUTES. He had no difference in RACE, AGE, GENDER, RANK, PROFESSION and CONDITION.
  CHRISTMAS was coming and I was waiting for an EXTRA PAYMENT from the MINISTRY of EDUCATION, as the SECTION I worked for was SUBVENTIONED. At that time, my WIFE was a SECRETARY of DISTINGUISHED ENRQUE SÁNCHEZ DE LEÓN at the MINISTRY of EDUCATION. I was told about the extra payment I was going to receive, but the WESTERN GANGSTERS of ECONOMY at COLEGIO RETAMAR were going to pay HALF OF THE MINISTRY PAYMENT, but I REFUSED and told them about the EXACT AMOUNT I HAD TO RECEIVE and ABOVE ALL I HAD A COPY OF THE PAYMENT FROM THE MINISTRY. The SHERIF of COLEGIO RETAMAR ECONOMY, LUIS SABÁTES ORDERED the FULL PAYMENT DIRECTLY and then I came back home with the TEARS on my CHEEK for the OPUS DEI BLOODY and DAMNED ABERRATIONS. SINCE THEN I HAVE NOT ATTENDED ANY CHRISTMAS PARTIES or SOCIAL MEETINGS at SCHOOL BUNKERS and that has lasted for DECADES. My HONOUR and DIGNITY had a PRICE.
  I have been offended that I received my FULL PAYMENT, but my COLLEAGUE DIDN´T. My CONSCIENCE has taken me to report that ASSAULT ON PROPER POOR EMPLOYEES before a LABOUR UNION (CSIEF) SECRETLY. I have been guided by the LABOUR UNION GENERAL SECRETARY, MR. VIRSEDA. It has taken both of us two years to give end to the ASSAULTS on STATE SUBVENTIONS. It was impossible for the GANGSTERS to CHANGE the DOCUMENTS before the END of the SUBVENTIONED PERIOD. At the same time, I have tried my best to keep my post at BUNKER COLEGIO RETAMAR.
  It has been usual to sign at the end of month when you receive your salary. I refused to sign the ASSAULTS on REASON and at that time AURELIO LOZANO, who was the SECRETARY of the SHERIF, LUIS SABÁTES told me “IF YOU ARE NOT MOISÉS, YOU WILL NOT STAY OR CONTINUE AT SCHOOL FOR THREE DAYS”. At that time, I was a SUPERNUMERARY MEMBER at OPUS DEI and I KNEW all the CORRUPTIONS at SCHOOL, because my WIFE had their DOCUMENTS in her OFFICE at the MINISTRY of EDUCATION. LOVE takes HUMAN BEINGS to JUSTICE and then to PEACE at INDIVIDUAL and COLLECTIVE LEVELS, but LOVE takes OPUS DEI to CRUSADES against the POOR, then to PERMITTED INJUSTICE and then to SPIRITUAL TERRORISM and to WARS ON ERROR.
  TIME goes QUICKLY. I was met suddenly by ECONOMY GANGSTER, LUIS SABÁTES on the STAIRS that take to the SCHOOL CANTEEN. He asked me “DO YOU REALLY SAY AT SCHOOL THAT THE OPUS DEI ARE THIEVES?”. I had no choice or think twice to answer him “YES, OF COURSE, I DO. I WILL ALSO CONTINUE SAYING THAT YOU ARE THIEVES UNTIL YOU STOP YOUR ASSAULTS ON PUBLIC TREASURY AND THE EMPLOYEES JUSTICE IS ACHIEVED”. He took me to his office directly and the first words he said “I SWEAR BY THE NAME OF GOD THAT MEASURES WILL NOT BE AGAINST YOUR INTERESTS AND THE INTERESTS OF YOUR COLLEAUGUES”. It was wasting the time and usless to continue speaking to HEARLESS and SOULESS DEVILS who DEVOUR the PROPER EMPLOYEES BREAD AND THE PUBLIC TREASURIES. I have rushed out of his BUNKER, but I hav not had time to have a look on his chair. He may have had a SHIT, because his EARS have had touched the floor and they were RED like the POOR BLOOD THEY FLOW.
  I have followed the INSTRUCTIONS of the EX MARQUIS de PERALTA “DON´T LET YOUR LIFE BE BARREN. BE USEFUL. MAKE YOUR LIFE FELT. SHINE FORTH WITH THE TORCH OF YOUR FAITH AND YOUR LOVE”, but I had no AMBITIONS for VIRILITY to consider that WOMEN are the CENTRES and the ROOTS of MEN´S SINS and LEADSHIP to practise FASCISM and make POWER of FORCE overcomes the POWER of LOVE. The FOUNDER of OPUS DEI is really the FOUNDER of BLOWING the HUMAN RIGHTS, DIGNITY and MORALITY. WAY is the 999 WAYS OUT for OPUS DEI to apply their UNCONCEIVED DOCTRINE. It is SAID that MATRIMONY is a HOLY SACRAMENT and MARRIAGE is for the SOLDIERS anot for the GENERAL STAFF FOR CHRIST´S ARMY. YOU see that CHRIST´S ARMY and ARMS are for KILLING, but the POOR ARMS are for MAKING LOVE and HUGGING.
  REMOTE CONTROLLERS make me know the HEART BEATS at OPUS DEI, I mean, “IN CASA”. I have experienced the ones from “CASA” for over than THREE DECADES. I have shared the GOOD of OPUS DEI and I have abhorrented the MALICE of OPUS DEI. I had the chance to meet a lady while I was a member at OPUS DEI. She was an EX SUPERNUMERARY and DIVORCED from who was a BROTHER of mine at that moment. It has been a PROVIDENCE that I have educated her SONS at COLEGIO RETAMAR and one of them has become a COLLEAUGUE of MINE. At the first sight both of us have been attracted by each other and there were no differences to share our desires from the beginning. The first day, I have met her, I went to the Chaplain of school, DON LUIS CARRIÓN and told him what was going on with the ACTUAL SUPERNUMERARY and the EX SUPERNUMERARY LADY.
  At the beginning we both had no no intentions to get married, due the concepts, precepts, ideology and theology of the EX MARQUIS de PERALTA. MARRIAGE is not for the GENERAL STAFFF of CHRIST´S ARMY, so we both continued our HOLY VENTURE and shared all the best we had on the LOVELY STAGE of LIFE. There was a COMPLETE SILENCE in OPUS DEI and her OPUS DEI NUMERARY SON was a COLLEGEAUGUE of MINE at SCHOOL. Both HOUSES were like a HOUSE, but from time to time, I was asked if I MAKE LOVE with her at HOME, ABROAD or on our INCESSANT TRIPS to different PLACES in SPAIN. YOU see that OPUS DEI is a SECRET SECT that INFECTS like INSECTS.
  THINGS came to their END and SILENCE was CUT OFF when I got married with that LADY at the most WELL KNOW CENTRE, BUNKER OR HEADQUARTER of OPUS DEI in POZUELO de ALARCON (HALL TOWN). I have been born FREE and I had NOBODY to ask for PERMISSION to get MARRIED. Before going to holidays with her to the NORTH of SPAIN, I had a talk with the DIRECTOR ADVISOR and the SCHOOL CHAPAIN. I told them of my intentions for going on holidays with her and getting married with her after coming back. I joined SCHOOL on the SECOND HALF PART of SEPTEMER and on the FIRST HALF PART of OCTOBER I WAS forced to RETIRE with FULL FIVE YEARS PAYMENTS. It means that the ACTUAL DIRECTOR of COLEGIO RETAMAR, DON JOSÉ LUIS ALIER has handed me THIRTY SEVEN THOUSAND EUROS IN BLACK AND COLOURFUL MONEY, and at the same time, he has tried to INDOCTRINATE me on LIES to deny the TRUTH and SAY LIES to my COLLEAUGUES about the REASONS of my RETIREMENT.
  The CAPITALISM of OPUS DEI has been unable to buy my honour and dignity with LORD BLACK MONEY. FREEDOM of EXPRESSION, LOVE, TRUTH, JUSTICE and PEACE are PRICELESS. I would have preferred to continue serving the NEW GENERATIONS with my MATURED KNOWLEDGE much better than the TREASURES and the ALTARS of OPUS DEI. It is without question the ERA OF CHURCH SLAVERY and the SLAVES of IMMORALITY who apply a PERSONAL IDEOLOY without a COMMON THEOLOGY to practise SPIRITUAL TERRORISM, CATHOLIC YIHADISM, CHURCH BUSHITERISM, FASCIST RATZINGERISM, OPUS DEI BIN BUSHITER and RATZINGER BIN BUSHITLER. Do not put your WORK untill TOMORROW. CONTINUE SANCTIFING the SPIRITUAL TERRORISM to HIDE the TRUTH. YOU ARE the WAY of the 999 WAYS of SATANISM and DIABOLISM.
  AS A RESUT of the OPUS HOLY SUPREME MAFIA, I have been submitted to OPUS DEI COMPUTING PROSTITUTION, ADULTERY WITH HUMAN RIGHTS, INVASIONS ON PRIVACY, ATTACKS ON PROPERTIES, IDENTITIES THEFTS, INTERNET PHISING, ANTI VIRUS BRANDS SUPLANTATION, WEBS CLONATION, GAZA GENOCIDES CELEBTATIONS, HOME KIDNAPPING, DEATH THREATS, HOMICIDE ATTEMPTS, POLICE REAL THREATS or SUPLANTATIONS. FASCIST SPANISH POLICE and BUSHITERIST JUDGES have kept their ARMS CROSSED to PROMOTE HUMAN and SPIRITUAL TERRORISM. THAT IS THE CALL TO HOLINESS of the CULTURE of TORTURE, RACISM, DISCRIMINATION, HIDDEN and UNSEEN TERRORISM. I have nothing to be AFRAID of and say that FASCISM of OPUS DEI, POLICE and JUDGES are PROMOTERS OF TERRORISM in all its WAYS and MEANS. I have not been given a HAND when I was DYING the POLICE STATION of CUATRO CAMINOS, and the PERMANENT JUDGE at PLAZA de CASTELLA. CRIMINALS are also SONS of GOD.
  TERRORIST and BIN LADENIST TELEFONICA de ESPAÑA (telefónica de España) has put all its means of COMMUNICATIONS at the SERVICE of the HOLY SUPREME MAFIA of OPUS DEI, to KIDNAP ME AT HOME and to PLAN an ATTEMPT of HOMICIDE against me, CARRIED on by SANTIAGO ESCRIVÁ de BALAGUER who was a STUDENT of MINE at COLEGIO RETAMAR and he is the NEPHEW of the EX MARQUIS de PERALTA. SANTIAGO works for ADESLAS as a SPIRITUAL TERRORSIST DOCTOR together with his ACCOMPLICE, DOCTOR SUÁREZ, who both have tried to give en to my LIFE. CHRISTIANITY has been STEPPED on, HUMAN RIGHTS have been OUTRAGED, SPANISH CONSTITUTION has been PISSED on, CHURCH MORALITY has been SHITTED on, HUMAN VALUES have been SOLD and CHRIST is being CRUCIFIED at all the MOMENTS and CIRCUMSTANCES of their LIFE. SAVIOUR CHRIST save me from YOUR CLONED DAMNED FOLLOWERS who FUCK YOUR REAL HOLY DOCTRINE.
  VICARIO/VICARIOPUSDAY/DON MOISÉS IBRAHIM: EX OPUS DEI SUPERNUMERARY AND EX EDUCATOR AT COLEGIO RETAMAR IN MADRID FOR THIRTY THREE YEARS, A BUNKER FOR THE ASSALUTS ON REASON, A CENTRE FOR BLACK MONEY DEAL, A FORTRESS OF ILLEGAL FOUNDATIONS, A HEADQUARTER OF SPIRITUAL TERRORISTS RECRUITMENTS, A LUSFUL CATHEDRAL AND A MONASTERY FOR SECRETISM.

 5. VICARIO/VICARIOPUSDAY/DON MOISÉS/MOISÉS IBRAHIM says:

  COLEGIO RETAMAR: SPIRITUAL TERRORISTS IN INVISIBLE BURKAS.

  COLEGIO RETAMAR: MODERN CRUSADES against the POOR who are suffering from the PERMITTED INJUSTICE. They are MODERN CRUSADERS who SANCTIFY WORK to run the VATICAN PLANET. ASSAULTS on COMPUTING, PROGRESS, CIVILIZATION and HUMAN RIGHTS are INDICATOR in thCOLEGIO RETAMAR: BUNKER for ASSAULTS on REASON and HUMAN RIGHTS TREASURY that overcomes the HUMAN UNDERSTANDING and it has become a DISGRACE for WORLDWIDE CHURCHES and CHRISTIANITY.
  COLEGIO RETAMAR: A CENTRE for UNDERGROUND MANOEUVRES and MEANS of COMMUNICATION MANIPULATIONS to make force of POWER overcomes the FORCE of LOVE that has been sown on the LOVELY STAGE of LIFE since ETHERNITY.
  COLEGIO RETAMAR: A HEADQUARTER where AGRESSIVE and ABUSIVE APOSTOLATE is CARRIED ON, ADOLESCENTS are RECRUITED by MASTERPIECES of BRAIN WASHERS, TEACHERS are MANIPULATED and BETRAYED, PARENTS are PERSECUTED in 999 WAYS of WAY, OPUS DEI WAY that gives WAY to NO WAYS of TRUTH and REALISM.
  COLEGIO RETAMAR: A FORTRESS of PERSONAL INTERESTS are PRIVILEGED and the INCESSANT PERSECUTION makes you have a DOUBLE LIFE by FORCE and NATURE. You are glorified wherever you testify your BLINDNESS and whenever you are a CLONED DOCTRINE FOLLOWER.
  COLEGIO RETAMAR: A VATICAN of OPUSISTS who have become the MODERN CRUSADES, SPIRITUAL CRUSADES who are protagonists of WARS ON ERROR against the WORLDWIDE NATIONS who suffer from the PERMITTED INJUSTICES and whose BREAD is divoured by OPUS DEI to make WHEELS of MILLS for the ALTARS that are made of GOLD.
  COLEGIO RETAMAR: A MONASTERY at MIDDLE AGES where YOU wear INVISIBLE CASSOCKS and comply with certain NORMS mechanically and submitted to SPIRITUAL ADVISORS at the day light and at the darkness. You are indoctrinated that DIRTY CLOTHES should be WASHED in (CASA) and that METHOD turn the OPUS DEI into a SECT that INFECTS and makes CHRONICAL DISEASES, PHYSICAL and MENTAL ILLNESSES.
  COLEGIO RETAMAR: A SHELTER for FASCISM, SLAVERY, REACTIONARY, and OPRESSION that take you to have no PERSONALITY on the different fields of your LIFE. Your CONSCIENCE starts having the SENSE of NATURALISM and REALISM. CONSCIENCE directs you to find out that you are surrounded by HEARTLESS and SOULESS BROTHERS and SPIRITUAL DIRECTORS.
  COLEGIO RETAMAR: A HOLY TRINITY that comprises OUR FATHER (the FOUNDER of OPUS DEI), the FATHER (the ACTUAL BISHOP of OPUS DEI) and the IMPERFECT PROPER HOLY SPIRIT that runs the PRELATURE of OPUS DEI on its WAY of 999 WAYS to CONTROL and GOVERN the VATICAN PLANET and be a CLONED BUSHITERIST PENTAGON.
  COLEGIO RETAMAR: AN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, as many others on the PLANET to attract FOLLOWERS to OPUS DEI and make them ADDICTS like the DRUGS on the WAY of the 999 WAYS of OPUS DEI WAY that takes you NOWHERE, but you feel that you are directed by the ALADDIN´S LAMP or you feel that you are flying to GOD on the MAGICAL CARPET.
  COLEGIO RETAMAR: A LAND that has given me a LONG WAY to find out what YOU have never SEEN and HEARD from GENERATIONS to GENERATIONS. ACTIONS and DOCUMENTS have EVIDENCED that the EVILS of DEVILS are UNABLE to DO and MAKE such BARBARIES, ATROCITIES and CRIMES of OPUS DEI that must be GLORIFIED as “OPUS SIN DEI”.
  COLEGIO RETAMAR: A PLAYGROUND that has made me discover the UNFAIR PLAY. DOCUMENTS that have come out of COLEGIO RETAMAR and the MINISTRY of EDUCATION say that OPUS DEI BRAIN WASHERS and MONEY WASHERS have ASSAULTED the PUBLIC TREASURY, the PUBLIC HEALTH SECURITY, the COMMUNITY of MADRID and the PROPER EMPLOYEES who have been a VICTIM and on time, I have reported such UNCHRISTOLOGICAL DIABOLIC ACTIONS.
  COLEGIO RETAMAR: A HOLY SEE of BLACK MONEY MANAGEMENT, ILLEGAL FOUNDATIONS, ILLEGAL NUMERARY INCOMES and COLOURFUL CONSIGNMENT to the ROMAN AUTHORITIES who GLORIFY the POOR DEVOURED BREAD. It has become TRUE that CRUSADERS are POSSED by SATANS and his RELATIVES. The PAPACY BONUSES and the MEDIEVALIZED DOGMAS are POISONED CATHOLIC ORGASMS against who are IDENTIFIED with HUMANITY.
  COLEGIO RETAMAR: A BATTLE FIELD against LOVE that takes YOU to JUSTICE and then it directs YOU to PERSONAL, COLLECTIVE, NATIONAL and INTERNATIONAL PLEACE. BUSHITLER has been able to bring a CLONED CHRIST to the PENTAGON and he may have been a CATHOLIC CRUSADER or a CATHOLIC YIHADIST. The SPIRITUAL TERRORISM of OPUS DEI has been been turned into OLD FASHIONED. CRUSADES are the ESSENCE of WORLDWIDE TERRORISM, CRUSADERS are the BLOSSOMS of BLOODBATHS, WORRIERS MONK ARE TERRORISM PROMOTERS, CHURCH FOLLOWERS have been the HOLOCAUST MAKERS and the POOR JEWISH PERSECUTERS.
  eir LIFE. KIDNAPPING and HOMICIDES ATTEMPS are PARTES of their WORK SANCTIFICATION. SANCTIFIERS of ATROCITIES are SPIRITUAL TERRORISTS who have come to this world to be the CHRISTIANIY and WORLDWIDE DISGRACE.
  COLEGIO RETAMAR. SERVANTS of GOD and LORD MONEY. They WEIGH what they OWN. Be FIRM and join their THEFTS, Be VIRILE for LEADERSHIP, Be a MAN and AVOID WOMEN, Be a SAINT, but I say “TRY TO BE SAINT and ask GOD to be a SAINT”. OPUS DEI SANCTITY has been FINANCED forever. You have mistaken the WAY of the 999 WAYS. TAKE out your INVISIBLE CASSOCKS and put on REAL CHRIST CASSOCKS. SPIRITUAL TERRORISM is your CREED, CONCEPT, PRECEPT, IDEOLOGY and THEOLOGY.
  VICARIO/VICARIOPUSDAY/DON MOISÉS: EX OPUS DEI SUPERNUMERART at OPUS DEI HOLY SUPREME MAFIA that has overcome LOVE that leads to JUSTICE and then PEACE at PERSONAL, COLLECTIVE LEVELS. The VATICAN has PROCLAIMED OPUS DEI A PRELATURE to be the WORLDWIDE CHRISTIANITY DISGRACE and the WORLDWIDE BELIEFS HOLOCAUST. Get INVOLVED and do your BEST to save the POOR BREAD that OPUS DEI DEVOURS to make WHEELS of MILLS FOR the ALTARS that are MADE of GOLD.
  VICARIO/VICARIOPUSDAY/DON MOISÉS: EX EDUCATOR at DISTINGUISHED SCHOOL, COLEGIO RETAMAR in MADRID for (33) THIRTY THREE YEARS. The TWO TRINITIES have validated my HUMAN VIRTUES and VALUES. The DUAL TRINITIES have honoured and dignified my way on the lovely STAGE of LIFE and at the same they have testified that the OPUS DEI are SLAVES of IMMORARITY and SPIRITUAL TERRORISTS.
  VICARIO/VICARIOPUSDAY/DON MOISÉS: I have entered the WIDE GATE in the HISTORY of SPAIN, in spite of the SPANISH POLICE TERRORISM in favour of OPUS DEI, in spite of the TERRORIST SPANISH JUDGES who have been born to apply the PERMITTRED in JUSTICE, and they all have stepped on BASIC HUMAN RIGHTS, here, there and everywhere. They have pissed on our NOBLE CONSTITUTION. They must be JUDGED and PUNCHED as CRIMINAL AND SPIRITUAL TERRORISTS. They have DENIED to GIVE A HAND at the DANGER of DEATH. DAMN on them and DEATH for RACIST, FASCIST and SPIRITUAL TERRORISM.
  VICARIO/VICARIOPUSDAY/DON MOISÉS: The SINS I have committed consists on discovering the CORRUPTION of OPUS DEI and the DOCUMENTED ASSAULTS they have carried carried on against PUBLIC TREASURIES. The GANGSTER LUIS SABÁTES who was in CHARGE of COLEGIO RETAMAR ECONOMY, has made INCESSANT ASSAULTS ON PUBLIC TREASURY, HEALTH SECURITY, STATE SUBVENTIONS AND PROPER EMPLOYEES. OPUS DEI NUMERARIES have received HIGH SALARIES, as they keep them in “CASA”. I feel sorry for LUIS, as he has been a friend of mine. FRIENDS who corrupt are SLAVES of IMMORALITY.
  VICARIO/VICARIOPUSDAY/DON MOISÉS: I have educated two GENERATIONS to SPANISH HISTORY MAKERS and SPANISH HISTORY DEGENERATERS. The DISTINGUISHED HISTORY MAKERS I have EDUCATED are reminded from GENERATIONS to GENERATIONS, such as, NAVARRO RUBIO, SÁNCHEZ BELLA, LOPEZ BRAVO, ADOLFO SUÁREZ, CANÓVAS del CASTILLO, ALVÁREZ de las ASTURIAS, ALVÁREZ de TOLEDO, AGAG, BANÚS, QUESADA, URQUIJO, BOTÍN, HIS MAJESTY´S NEPHEWS and THOUSANDS who shared the GLORIOUS SPANISH HISTORY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Dwindling In Unbelief

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Larry Hurtado's Blog

Comments on the New Testament and Early Christianity (and related matters)

TaborBlog

Religion Matters from the Bible to the Modern World

தமிழன்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

இறையில்லா இஸ்லாம்

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

Devapriyaji - True History Analaysed

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

கிறிஸ்தவம் பலானது

உண்மைகளை அறிவோம் தீமைகளை விரட்டுவோம்

World Watch- Devapriyaji

வரலாற்று உண்மைகளை அலசுவோமே

%d bloggers like this: